Kromě pravidelných činností jednotlivých oddílů se členové TJ Kunčičky podílejí i na nepravidelných společensko/sportovních akcí v průběhu roku.

V současné době probíhají v areálu TJ Kunčičky práce za účelem obnovit areál, zrekonstruovat jednotlivé sportoviště i správní budovu tak, aby dále mohly sloužit svému účelu i do budoucnosti. Obnova pokračuje díky obětavosti a píli jednotlivých členů TJ ale zejména také díky grantům od města Ostravy, Městské části Slezská Ostrava,  Moravskoslezského kraje, Ministerstva školství a mládeže, České unie sportu a společnosti Residomo.

                                                                                 

Stejně jako minulých letech tak i v roce 2020 získal spolek TJ Kunčičky na úpravy sportovišť, svou činnost a na pořádání organizovaných akcí v sociálně vyloučené lokalitě Kunčiček dotace a dary z rozpočtu Statutárního města Ostrava městského obvodu Slezská Ostrava, Moravskoslezského kraje, České unie sportu a společnosti Residomo . A to jak z programu Prevence kriminality - volně přístupná hřiště, tak i z výnosů z loterií, dotace na provoz a na konkrétní akce. Prostředky jsme využili v souladu s podmínkami dotací na pořádaní akcí, provoz a opravy sportovního areálu TJ Kunčičky     

Finančně se na revitalizaci také podílejí další spřátelené osoby TJ a firmy. Děkujeme!

ROK 2021

Vážení sportovní přátelé, s radostí Vám oznamujeme, že vzhledem k aktuální pandemické situaci můžeme opět začít fungovat a pořádat akce nejen pro členy TJ, ale i pro veřejnost.

Začínáme 19.6., kdy v areálu TJ Kunčičky pořádáme od 9 hodin tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev RumOpen 2021.

Dále ve spolupráci s SDH Kunčičky a místní farností 27.6 se uskuteční od 15 hodin v prostoru za farou a v areálu SDH Kunčičky Sousedské slavnosti a dětský sportovní den.

Dále budeme ve spolupráci s aktivními občany Kunčiček pořádat během srpna v našem areálu TJ Prázdninový dětský den.

Začátkem září budeme pořádat tradiční a velmi populární sportovní odpoledne pro veřejnost.

Velmi se těšíme na odloženou slavnostní Valnou hromadu s připomenutím 120-ti let od založení sportovní organizace v Kunčičkách, kdy současně odhalíme obnovenou pamětní desku umučeným sokolům a zasadíme památný strom.

Srdečně zveme všechny příznivce TJ...

 

 

 

Rok 2020 

Jaro - I přes nepříznivou situaci s pandemií se podařilo Tělovýchovné jednotě v Kunčičkách uspořádat i v tomto roce již tradiční akce nejen pro členy spolku, ale i pro veřejnost. Na jaře, po ukončení nouzového stavu, se členové TJ pustili do příprav areálu na nadcházející sezónu 2020.  Díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava a městského obvodu Slezská Ostrava jsme mohli dokončit zejména úpravy okolí budovy a hřiště – vybudovala se nová dlažba před budovou šaten, byly opraveny chodníky a terén mezi budovou a travnatým hřištěm, dokončily se opravy izolací a omítek chodby i klubovny. Částečné uvolnění opatření nám následně umožnilo pokračovat v tréninku volejbalu na antukových hřištích a dostatečně se tak připravit na nadcházející sezónu. Ani ostatní hřiště nezahálela, hrál se zde tenis, nohejbal a na veřejnosti přístupném trávníkovém hřišti také minikopaná. Příznivce stále populárnější hry pétanque jsme přivítali na nově vybudovaných hřištích.

6.6. Volejbalový turnaj -  i přes nepříznivou situaci se nám podařilo uspořádat pro veřejnost i tradiční plánované akce. V červnu se zde pořádal již 5. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev, kterého se zúčastnilo 6 družstev. TJ Kunčičky se opět ukázala jako vzorný hostitel, jelikož nechala vyniknout ostatní družstva 😊. Pořadí : 1. L.A.Poruba, 2. TurboRUM, 3. RETYM. Turnaje se zúčastnila více než padesátka příznivců volejbalu

12.9. Tenisový turnaj Senior klub Ostrava v areálu uspořádal tradiční tenisový turnaj, Za účasti 8mi dvojic se hrálo ve dvou skupinách. Správce areálu Mirek Slečka připravil již tradiční výborný guláš. Na to si ochutnali nejen tradiční vítězové Ferstr, Žinšťák, ale i ostatní hráči a účastníci turnaje

19.9. Závěr léta Diecézní charita v součinnosti s TJ a aktivními občany Kunčiček uspořádala pro děti a veřejnost sousedské slavnosti pod názvem Loučení s létem. Bylo zde mnoho atrakcí zejména pro děti – skluzavky, skákací hrad, obří bublifuk, soutěže v tanci a zpěvu, pro účastníky bylo zajištěno občerstvení.   

20.9. VI. ročník Sportovních her. Soutěžilo se v nohejbale a velmi oblíbeném pétanque. Nohejbal si zahrála 3 družstva a zvítězil tým stejně jako vloni „TJ Kunčičky“ – Tomáš, Jirka, a Kamil. Na druhém místě bylo družstvo SDH Kunčičky a třetí skončili Beránci. Pétanque hrálo na čtyřech hřištích celkem 8 týmů! Zajímavé bylo také věkové rozpětí účastníků – od 15 let do 83let! I to je zřejmě důvod, proč je tato hra populární – přináší mezigenerační propojení. Ve strhujícím finále nakonec zvítězili Fousáči (Adam, Tomáš, Zdeněk, Josef) nad domácími Sekáči. Třetí se umístily Vlaštovky. Po vyhlášení výsledků, převzetí diplomů a věcných cen, jsme si všichni pochutnali na grilovaných klobáskách a pivu.

Je jen škoda, že nám situace na podzim neumožnila si připomenout 120. let od založení Sokola v Kunčičkách a při té příležitosti odhalit obnovenou pamětní desku umučeným Sokolům za II. Světové války. Vzhledem k tomu, že se nám o těchto událostech podařilo z archívu v Opavě vypátrat velmi zajímavé cenné informace a dokumenty, určitě tuto akci uspořádáme hned, jakmile to situace dovolí.

Všichni návštěvníci akcí se také mohli přesvědčit, jak dále pokračuje revitalizace a obnova sportovního areálu TJ Kunčičky. Toto všechno by ale nebylo možné zejména bez finanční podpory z dotací MO Slezská Ostrava a SM Ostrava. Další finanční prostředky poskytl MSK a Česká unie sportu. Díky tomuto, ale hlavně díky zájmu a obětavosti členů TJ Kunčičky, se daří plnit předsevzetí obnovy areálu tak, aby i v budoucnu sloužil nejen členům TJ, ale i široké veřejnosti z Kunčiček a okolí. Všem děkujeme!

 

Rok 2019

Duben, květen 2019 – jarní brigády - Protože se o areál staráme pravidelně a pečlivě, měli jsme letos o něco méně práce. Oproti minulým rokům stačilo antukové kurty jen mírně srovnat a dosypat asi 1 tunu antuky 😊. Dále děvčata uklízely prostory šaten a dělal se pořádek v okolí budovy tak aby bylo na nadcházející sezónu vše připraveno.

Duben – říjen 2019 - Celoročně bylo i díky dotacím z MÚ Ostrava z programu Prevence kriminality zpřístupněno travnaté hřiště a areál pro veřejnost. Správce areálu sekal trávník naší vlastní sekačkou, kterou jsme vloni pořídili z dotace MÚ Slezská Ostrava Probíhaly tu zápasy v mini-kopané, děti a mládež hrály na hřišti různé hry, využívaly prostory k trávení volného času.

Květen – září 2019 - Oddíly volejbalu využívaly antukové kurty k pravidelným středečním tréninkům. Díky osvětě a reklamě se objevilo v družstvech i několik nových a mladých hráček a hráčů, což bude základem k pokračování bohaté volejbalové tradice v Kunčičkách.

9. 6.  Volejbalový turnaj smíšených družstev - Už tradičně jsme sezónu na volejbalových hřištích začali volejbalovým turnajem smíšených družstev.  Ve sportovním areálu se sešlo více než padesát volejbalových nadšenců, aby změřili své síly a obratnost nejen na hřišti. Sice chyběly některé týmy z posledního ročníku, ale na kvalitě turnaje to neuškodilo. Z klání šesti týmů systémem každý z každým vyšel vítězně tým úřadu Ostrava Jih. Jde vidět, že jim to jde nejen s razítky! Pořadí - 1.Úřad;  2. NoName; 3. RedTým.

7.9. Tenisový turnaj - začátkem září se v areálu TJ Kunčičky konala další tradiční akce Senior cup - Tenisový turnaj který pořádal Senior klub Ostrava. Turnaje se zúčastnilo 12 dvojic, kdy hlavním kritériem je věk nad 45 let, dále veselá povaha a smysl pro fair play. Počasí nám tentokrát přálo, pršet začalo až po skončení turnaje. Hrálo se ve čtyřech skupinách, první dvě dvojice postoupili do pavouka. Vítězi se stali již tradičně Ferstr s Žinšťákem. Po ukončení turnaje se dlouze diskutovalo v místní klubovně nad jednotlivými údery, směči a voleji.

 15. 9. IV. Ročník sportovních her pro veřejnost - Další tradiční akcí pro obyvatelé Kunčiček bylo sportovní odpoledne. Soutěžilo se v nohejbale a oblíbeném pétanque. Turnaj zahájil tradičně předseda TJ, který také přivítal hosty z vedení radnice Slezské Ostravy, hasičů SDH Kunčičky a otce Darka s početnou skupinou farníků, kteří se úspěšně zapojili do soutěží. Nohejbal si zahrály 4 družstva a zvítězil tým „TJ Kunčičky“ – Roman, Tomáš, Jirka, a Kamil. Petanque hrálo na čtyřech hřištích celkem 16 týmů! Zajímavé bylo, že účastníci byli ve věku od 10 let do 80let! Ve strhujícím finále nakonec zvítězily zkušenosti nabyté snad v zahraničí. Zvítězili Roman s týmem doplněným z hráčů od Otce Darka. Po vyhlášení výsledků a převzetí diplomů a věcných cen, jsme si všichni pochutnali na grilovaných klobáskách a pivu.  

 Celoročně - Zajistili jsme provoz činností obou oddílů volejbalu – v zimním období nájmy tělocvičen, v létě jsme hráli na opravených venkovních volejbalových kurtech. Oddíl mužů se účastní soutěže Městského přeboru volejbalu.

  

Rok 2018

 

Celoročně. Zajistili jsme provoz činností obou oddílů volejbalu – v zimním období nájmy tělocvičen, v létě jsme hráli na opravených venkovních volejbalových kurtech. Oddíl mužů se účastní soutěže Městského přeboru volejbalu.

Výroční valná hromada Tělovýchovné jednoty Kunčičky. Ke konci roku se již tradičně konala valná hromada TJ spojená se závěrem roku 2018. Delegáti v úvodu VH schválili hospodaření jednoty za uplynulé období, které skončilo mírným přebytkem. Finanční prostředky získané z příspěvků členů, darů ale i dotací od SMO a ÚMOb Slezská Ostrava, byly použity na zajištění provozu oddílů a podstatná část pak na pokračování renovace areálu. Dokončili jsme zateplení sálu a kotelny. Dále z finančních prostředků pravidelně udržujeme trávníkové fotbalové hřiště, antukové kurty pro volejbal a nohejbal. Součástí areálu jsou také kurty pro tenis. Z investičních prostředků jsme pořídili nový automatický kotel na tuhá paliva a sekačku na sekání hřiště. Samozřejmostí byla pravidelná drobná údržba budov a okolí areálu.   Je pěkné, že vedení TJ nezapomíná na ty, kteří stáli za úspěchy TJ Kunčičky i v minulosti. Na valnou hromadu opět pozvali několik zasloužilých členů TJ Kunčičky.Na závěr se všichni účastníci VH shodli na ještě větší snaze přilákat do sportovního areálu TJ Kunčičky další zájemce o sport a aktivní využití volného času, jak z řad občanů Kunčiček, tak i ze zaměstnanců okolních firem v Kunčičkách.

18. 8. 2018 – Horizont cup 2018.  Ve spolupráci s Diecézní charitou Ostravsko-opavské jsme hostili již tradiční fotbalový turnaj Horizont cup. Turnaj, který se stal neodmyslitelnou součástí jejich veřejného života, navštívilo téměř 100 lidí. Díky různým aktivitám, mezi které patří i Horizont cup, se podařilo začít pracovat s místní komunitou. Součástí fotbalového turnaje byly také aktivity pro děti. Jednalo se například o malování na obličej, naučnou hru o částech lidského těla nebo aktivity pro rozvoj pohybových dovedností. Vítězem fotbalového turnaje se stalo dle očekávání opět místní družstvo Mongagua Ostrava

14. 7.2018 – Dětský den. I když prázdniny byly v plném proudu, uskutečnili jsme společně s místními aktivními občany den dětí. Děti se po zaprezentování zapojily do různých soutěží aktivit a her, na závěr si mohly opéct oblíbené párky. 

30. 6. 2018 – Sousedské slavnosti. Sdružení Společně pro Kunčičky spolu s TJ Kunčičky a aktivními členy skupiny obyvatel Kunčiček v tento den uspořádali Sousedské slavnosti. Přišlo se podívat a zúčastnit se různých aktivit více než 400 spoluobčanů. K dispozici byl skákací hrad, aquazorbink, kolotoč, ukázka hasicí techniky, děti i dospělí se zapojili do různých soutěží. O dobrou náladu se postarala reprodukovaná hudba a stánek s občerstvením.

29. 6. 2018 – Fotbal stará garda. Správce areálu uspořádal vzpomínkovou akci fotbalového oddílu po 20ti letech. K vidění byly obětavé výkony našich bývalých členů. Sešlo se více než 20 fotbalistů z dob největší slávy TJ Kunčičky. Na závěr si všichni pochutnali na grilovaných klobásách.

2. 6. 2018 - Volejbalový turnaj smíšených družstev. Stejně jako vloni jsme sezónu na volejbalových hřištích začali volejbalovým turnajem smíšených družstev.  Ve sportovním areálu se sešlo více než padesát volejbalových nadšenců, aby změřili své síly a obratnost nejen na hřišti. Pořadí - 1. Rumotur;  2. A-tým 3. TJ Kunčičky.

19. 5. 2018 - III. Ročník sportovních her pro veřejnost I letos jsme uspořádali pro obyvatelé Kunčiček sportovní odpoledne. Soutěžilo se v nohejbale a oblíbeném pétanque. Nohejbal si zahrálo 6 družstev a zvítězil tým „Krasavci“ – Honza, Aleš, Jirka, a Renda. Petanque hrálo na dvou hřištích celkem 8 týmů. Zajímavé bylo, že účastníci byli ve věku od 10 let do 80let! Ve strhujícím finále nakonec zvítězily zkušenosti nad mládím. Zvítězili „Šviháci“ (věk 70+ ) ve složení Bohouš, Petr a Mojmír. Po vyhlášení výsledků a převzetí diplomů a věcných cen, jsme si všichni pochutnali na grilovaných klobáskách a pivu.

Duben – říjen 2018 Celoročně bylo zpřístupněno travnaté hřiště a areál pro veřejnost. Probíhaly tu zápasy v mini-kopané, děti a mládež hrály na hřišti různé hry, využívaly prostory k trávení volného času.

Duben, květen 2018 – jarní brigády Stejně jako každý rok tak i letos jsme sezónu na našem sportovišti začali brigádou. Museli jsme z hřišť seškrábnout mech a nahodit cca 2 tuny nové antuky. Uklízely se prostory šaten a dělal se pořádek v okolí budovy, prováděly opravy budovy.

 

Rok 2017 

6. 12.  2017 -  Valná hromada tělovýchovné jednoty Kunčičky. V závěru roku 2017 se ve sportovním areálu v Kunčičkách konala výroční valná hromada Tělovýchovné jednoty Kunčičky. Všichni pozvaní delegáti a hosté VH byli zvědaví, jak vedení TJ Kunčičky bude hodnotit své více než tříleté úsilí o obnovu areálu. Delegáti v úvodu VH schválili hospodaření jednoty za uplynulé období, které skončilo mírným přebytkem. Finanční prostředky získané z příspěvků členů, darů ale i dotací od SMO a ÚMOb Slezská Ostrava, byly použity na zajištění provozu oddílů a podstatná část pak na pokračování renovace areálu. Dle fotbalové terminologie je obnova areálu v poločase: podařilo se provést izolace základů proti vlhnutí zdiva budov, dokončit zateplení šaten a finalizace omítek této části budovy včetně nového vnějšího vzhledu. Dále z finančních prostředků pravidelně udržujeme trávníkové fotbalové hřiště, antukové kurty pro volejbal a nohejbal. Součástí areálu jsou také kurty pro tenis. Samozřejmostí byla pravidelná drobná údržba budov a okolí areálu. V následném programu VH předseda jednoty Jiří Horák rozpoutal diskuzi na téma většího využití areálu: „Nedaří se nám hřiště zaplnit organizovanými a zejména pravidelnými aktivitami. Sportovní areál tak využívají hlavně děti a mládež ze SVL Kunčičky se všemi pozitivními, ale i negativními důsledky.“Je pěkné, že vedení TJ nezapomíná na ty, kteří stáli za úspěchy TJ Kunčičky i v minulosti. Na valnou hromadu opět pozvali několik zasloužilých členů TJ Kunčičky. V samém závěru pak výkonný výbor, ale i ostatní delegáti popřáli dlouholeté člence Jiřině Horákové ke kulatým narozeninám, a jako dárek jí věnovali speciální vydání publikace „Sokoli v Kunčičkách 1900 – 2000“. Oslavenkyně pak vzpomenula na období její aktivní činnosti v TJ Kunčičky, kdy tato jednota co se týče počtu členů a počtu oddílů byla na vrcholu a sport byl v té době masovou záležitostí nejen pro místní občany. Na závěr se všichni účastníci VH shodli na ještě větší snaze přilákat do sportovního areálu TJ Kunčičky další zájemce o sport a aktivní využití volného času, jak z řad občanů Kunčiček, tak i ze zaměstnanců okolních firem v Kunčičkách.

24. 8. 2017 – Horizont cup 2017. Komunita lidí žijící v Ostravě-Kunčičkách se opět semkla a uspořádala ve čtvrtek 24. 8. 2017 prostřednictvím Diecézní charity ostravsko-opavské fotbalový turnaj Horizont cup ve sportovním areálu TJ Ostrava Kunčičky. Turnaj, který se stal neodmyslitelnou součástí jejich veřejného života, navštívilo téměř 200 lidí. Fotbalového turnaje se zúčastnilo 5 týmů z různých částí Ostravy. Myšlenka fotbalového turnaje vznikla před pěti lety v rámci Střediska Horizont, které působí v Ostravě-Kunčičkách. V té době byly ještě aktivity střediska zaměřené spíše na rodiny s dětmi a bylo potřeba začít aktivizovat i ostatní obyvatele. Díky různým aktivitám, mezi které patří i Horizont cup, se podařilo začít pracovat s místní komunitou. Součástí fotbalového turnaje byly také aktivity pro děti. Jednalo se například o malování na obličej, naučnou hru o částech lidského těla nebo aktivity pro rozvoj pohybových dovedností. Vítězem fotbalového turnaje se stalo dle očekávání místní družstvo Mongagua Ostrava.

1. 7. 2017 – Sousedské slavnosti. Jak jinak začít prázdniny než zábavou a pohybem na hřišti. Sdružení Společně pro Kunčičky spolu s TJ Kunčičky a aktivními členy skupiny obyvatel Kunčiček v tento den uspořádali Sousedské slavnosti. Areál opět ožil naplno a přišlo se podívat a zúčastnit se různých aktivit více než 400 spoluobčanů. K dispozici byl skákací hrad, aquazorbink, ukázka hasicí techniky, děti i dospělí se zapojili do různých soutěží. O dobrou náladu se postarala živá kapela a stánek s občerstvením. Všichni odcházeli spokojení s dobrým pocitem – i v Kunčičkách to jde!

21. 6. 2017 – Ukázkový trénink a nácvik volejbalu dětí Centrum chaloupka. Kolegyně z Centrum chaloupka nás požádaly, zda bychom v rámci jejich aktivit s dětmi jejich centra je mohli zasvětit do volejbalu. Více než desítka nadšených dětí pod vedením našeho zkušeného trenéra Kamila Tomise nejdříve absolvovaly trénink. Následovaly dovednostní soutěže a nakonec za pomocí dalších našich členů Pavly a Romana nácvik volejbalových úderů. Nakonec si děti zkusili při volejbalu jak těžké s balonem přehodit volejbalovou síť a trefit se ještě do hřiště. No uvidíme, zda některé z nich nedoplní časem naše řady ….

3. 6. 2017 - Volejbalový turnaj smíšených družstev  Stejně jako vloni jsme sezónu na hřištích začali volejbalovým turnajem smíšených družstev.  Pod záštitou SDH Kunčičky se ve sportovním areálu sešlo více než padesát volejbalových nadšenců, aby změřili své síly a obratnost nejen na hřišti. Za účasti družstev TJ Kunčičky, Turborum, Rumatour (zřejmě stejný sponzor) Kalíšci 1. a 2. (podobné zájmy), Snajpři, Sluníčka a SDH Heřmanice, jsme odehráli systémem na dvě skupiny nádherný turnaj (počasí bylo opět objednáno – až navečer se některým zešeřilo J). Díky pohostinnosti domácích a i přes účast klíčových hráčů skončilo naše družstvo „až“ šesté!! A pro úplnost pořadí - 1. Kalíšci 1; 2.Rumotur; 3.Sluníčka. Sláva vítězům a jedničku organizátorům! Fotky viz fotogalerie.

16., 23.4. a 13.5. 2017 – Jarní brigády Stejně jako každý rok tak i letos jsme sezónu na našem sportovišti začali brigádou. Oproti loňsku jsme měli práci zjednodušenou – po zimě nebyly antukové kurty tak zničené a i loňská pravidelná údržba se odrazila v dobrém stavu hřišť. I přes to jsme museli seškrábnout mech a nahodit cca 2 tuny nové antuky. Zbytek už dodělalo počasí a správce Mirek Slečka. Děvčata mezitím uklízely prostory šaten a okolí budovy. A protože účast na všech třech brigádách byla hojná, práce nám šla od ruky. Není divu, že nám vyhládlo, takže klobásky z grilu jen mizely (stejně jako pivo z bečky J). Všem děkujeme za dobře odvedenou práci! A ještě jedna dobrá zprava na závěr (nebo začátek?). Statutární město Ostrava nás podpořilo finanční dotací na provoz a pokračování revitalizace našeho Sportovního areálu. Přijďte se podívat i vy jak se nám daří plnit naše vize – stát se kulturním a sportovním centrem Kunčiček! Sportovní terminologií – jsme v poločase.

 

Rok 2016 

Září 

24. 9. 2016 – Valíme se Slezskou, 2. Ročník sportovních her TJ Kunčičky Vedení TJ se rozhodlo přidat se k akci „Valíme se Slezskou na kolech“ a nabídlo organizátorům z TriComUnity uspořádání stanoviště ve sportovním areálu TJ Kunčičky. Úkolem týmů bylo na stanovený počet kopů dopravit fotbalový míč postupně do tří cílů - jakési spojení golfu a fotbalu. Na stanoviště i přesto, že bylo od startu nejvzdálenější nakonec dorazilo více než polovina z 30-ti startujících týmů. Děkujeme Pavle, Romanovi, Petrovi i Jirkovi (a asistentům Petrovi a Radimovi) za pomoc při zjištění akce. Více info na http://www.tricomunity.org/ a ve fotogalerii. 

Odpoledne jsme se rozhodli uspořádat 2. Ročník sportovního odpoledne TJ Kunčičky. Letos jsme se soustředili na nohejbal a vloni velice úspěšný pétanque. I přesto že termín kolidoval s dalšími akcemi v obci, přišlo sportovat ale i pobavit se s kamarády více než 40 účastníků. Turnaj v nohejbale vyhrálo družstvo SDH Kunčičky na druhém místě skončil tým TJ Kunčičky a třetí byl tým Patrik. V pétanque se mezi týmy strhly hned od základních skupin lité boje. Bylo znát, že někteří celý rok nezaháleli a poctivě trénovali! Ani jsme si nevšimli, že se během finále začalo stmívat. A výsledky – podobné jako vloni: 1. Pavla, Roman a Jirka, 2. Jana, Hanka, Ruda, 3. Mireček, Petr a Karel. Večer všem chutnala klobáska z grilu s pivem. Při vyhlášení výsledků pak ochotně pomáhali sličné asistentky – viz fotogalerie. Děkujeme všem za pěknou akci.

10. 9. 2016 – Nohejbalový turnaj O modré sako. Další akcí, která se ve sportovním areálu TJ Kunčičky konala, byl VI. ročník nohejbalového turnaje pod "O modré sako“. Sportovce ale i jejich podporující týmy přivítali za ODS Radomír Mandok a za spolu pořádající TJ Jiří Horák. Tradičním přípitkem slivovicí padly obavy z rivality a názorových rozdílů a mohli jsme se plně věnovat nohejbalu. K dobré pohodě přispěl i fakt, že se turnaje tentokrát zúčastnily jen tři týmy, takže místo na „bedně“ bylo jisté. Po velmi dobrých výkonech všech týmů bylo pořadí: 1. tým ODS, 2. TJ Kunčičky, 3. tým ANO. Byli jsme velmi rádi, že se na nás přišli podívat i zajímaví hosté: p. Heráková, p. Babinec, p. Unucka, p. Nytra, p. Svozil a další. Po ukončení turnaje jsme nad výborným gulášem zhodnotili další výbornou akci, která se v obnoveném areálu TJ Kunčičky konala. Posuďte sami ve fotogalerii.

Srpen Horizont cup 2016 Letošní ročník tradičního fotbalového turnaje o putovní pohár se uskutečnil ve čtvrtek 11. srpna tradičně na fotbalovém hřišti TJ Kunčičky. Letos o pohár bojovaly 4 týmy, mezi nimi i místní obyvatelé Kunčiček, mladší i starší, dále hosté z Hrabůvky a Fifejd. Jako podpora týmům se u hřiště sešlo hodně diváků kteří fandili, děti plnili úkoly a rodiny se setkali se sousedy a seznámili se snovými přáteli. Putovní pohár nakonec vybojoval tým Hrabůvka, příští rok je tedy jejich účast potvrzená a mohou je vyzvat další týmy, aby je o pohár připravili. Děkujeme za spolupráci TJ Kunčičky, za finanční dar městskému obvodu Slezská Ostrava a velký dík patří našim přátelům ze Společné cesty! DĚKUJEME!  Tešíme se na příští roční a věříme, že nám zachováte přízeň. 

Červen - 4. 6. 2016 - Volejbalový turnaj smíšených družstev  Konečně jsme se dočkali první letošní sportovní akce, při které jsme mohli otestovat naše nové volejbalové kurty. Pod záštitou SDH Kunčičky se ve sportovním areálu sešlo na třicet volejbalových nadšenců, aby změřili své síly a obratnost nad (ale i pod) vysokou sítí. Za účasti družstev Kuhaši (TJ Kunčičky+hasiči), Turborum, Hérečky a Snajpři jsme odehráli systémem každý s každým nádherný turnaj (počasí bylo objednáno). Díky pohostinnosti domácích a neúčasti klíčových hráčů skončilo naše družstvo „až“ třetí – ale pohár z toho nakonec byl! Pořadí bylo: 1. Snajpři; 2.Turborum; 3.Kuhaši; 4.Hérečky.  Sláva vítězům a jedničku organizátorům! Fotky viz fotogalerie.

Duben - 16. 4. 2016 – Jarní brigáda Počasí nám přálo, tak jsme se mohli vrhnout na úpravu loni zrekonstruovaného antukového volejbalového hřiště a na přípravu na položení antuky na druhé doposud nevyužívané hřiště. Děvčata mezitím uklízela šatny a okolí budovy. A protože účast byla hojná, práce nám šla od ruky. Není divu, že nám vyhládlo, takže klobásky z grilu jen mizely (stejně jako pivo z bečky J). A tak jsme mohli směle spřádat plány na nadcházející sportovní sezónu. Všem děkujeme za dobře odvedenou práci!

 

Rok 2015 

Listopad - díky teplému počasí bylo možné používat sportoviště až do konce tohoto měsíce. 27. 10. TJ Kunčičky uspořádaly závěrečný turnaj sezóny za účasti firem z Kunčiček a okolí, které se spolupodílely na obnově areálu. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů - ČEZ, ČEPS, COFELY, ASE, SAG Elektrovod a PEZ. O turnaj byl podle početného obecenstva veliký zájem, celkem se zúčastnilo na 40 sportovců a dalších 30 fandů, kteří podporovali své týmy. Hrálo se systémem na dvě skupiny a první dva postoupili do vyřazovacích bojů. nakonec bylo pořadí následující: 1. SAG, 2. PEZ. 3 ASE. Na závěr se uskutečnilo vyhlášení výsledků a slavnostní večer. I tato akce se mohla konat díky podpoře grantů MSK a města Ostravy. Akce byla završením snahy nového vedení TJ o obnovení činnosti v areálu a jeho revitalizaci. Úspěch akce prokázal, že tato snaha TJ nebyla marná a areál začíná sloužit svému účelu - sportování občanů nejen Kunčiček ale i dalším zájemcům z řad firem působících nejen v obci Kunčičky. 

Září - 13.září uspořádalo vedení TJ Kunčičky 1.ročník Sportovních her pro veřejnost. S očekáváním jsme čekali jaký tato akce bude mít u obyvatel ohlas. Soutěžilo se v minikopané, nohejbalu a zajímavé zážitky sliboval turnaj tříčlenných družstev v pétanque. Fotbalový turnaj vyhrálo družstvo složené z chovanců místního Diagnostického ústavu, druzí byli hasiči z SDH Dolní Datyně a třetí družstvo místních fotbalistů. Nohejbal vyhrálo družstvo vedené Adamem Tomisem. Velmi zajímavý byl turnaj trojic v pétanque, do kterého se zapojilo vice než 30 účastníků. Po urputných bojích ve dvou skupinách a vyřazovacím souboji nakonec zvítězili a cenu si odnesli členové TJ Hanka, Tomáš a Roman. Blahopřejeme! Sportovních her se zúčastnilo více než padesát účastníků a všichni si pochvalovali výborný nápad o snahu obnovit činnost TJ a otevřít sportoviště veřejnosti. Pochvala patří všem, kteří se podíleli na organizaci akce! A nám z vedení TJ se potvrdilo, že obnovou činností TJ jsme se vydali správným směrem. Akce byla podpořena granty z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Děkujeme a těšíme se na další akce. 

Srpen - 27.srpna se v areálu konal již 3. ročník fotbalového turnaje Horizot cup, který pořádá společně Diecézní charita za podpory TJ Kunčičky. O Putovní pohár soutěžilo pět mužstev. Tři z Kunčiček, jedno sestavili zaměstnanci Moravskoslezského kraje a jedno přijelo z Fifejd. Pohár nakonec získali právě fotbalisté z Fifejd, kteří tak připravili domácí tým Skung o získání putovního poháru do trvalého vlastnictví za tři po sobě jdoucí výhry v turnaji. Na dalších místech se umístily týmy Skung a Chalupáři. Celá akce byla spolufinancována grantem z rozpočtu MSK a města Ostravy. 

Červen, červenec - tyto měsíce byly ve znamení úprav areálu, přípravy hřišť (fotbalové a hřiště na nohejbal a volejbal) na činnosti. Na fotbalovém hřišti probíhaly za podpory TJ a grantů MSK a města Ostravy turnaje dospělých ve fotbale. Hrálo se na malé hřiště většinou o víkendech. Týmy byly složené většinou z místních obyvatel sociálně vyloučené oblasti Kunčiček. TJ poskytla hřiště, nové branky na malou kopanou a v případě potřeby dresy. Tyto turnaje vyvrcholily v srpnu Turnajem Horizont Cup. 

Květen - fotbalový turnaj dětí škol MO Slezská Ostrava O putovní pohár starostky MO Slezské Ostravy - byl pořádán místní školou ZŠ Kunčičky. účastnily se ho děti základních škol Městského obvodu Slezská Ostrava. Pohár z rukou starostky MO MVDr Barbory Jelounkové převzali žáci ze ZŠ Na Kamenci.

Duben - červen - Brigády na hřišti jednak jsme uklízeli prostory areálu po zimním období, ale hlavně jsme se pustili do rekonstrukce nefunkčních antukových hřišť na volejbal a nohejbal. Po velkém úsilí a bojem s přírodou (plevele) se nám podařilo zprovoznit alespoň jedno antukové hřiště. Tak hurá a už se těšíme na souboje pod vysokou sítí za příjemných večerů s lahodnými iontovými nápoji!

 

Rok 2014

Prosinec - Valná hromada - dne 15.12 se konala mimořádná valná hromada TJ Kunčičky: na jejím programu bylo zejména schválení hospodaření TJ za rok 2013, zprávy z činností oddílů na rok 2014 a návrh na činnost TJ a jednotlivých oddílů v roce 2015. Mezi čestnými hosty byli dlouholetí členové TJ Kunčičky Petr Chelmecký, Vladimír Lajdolf a Oldřich Kolář. Využili jsme této příležitosti a posledně jmenovanému Oldlovi Kolářovi jsme popřáli k jeho kulatému jubileu mnoho zdraví, štěstí a pohody.

Listopad - Brigáda, úklid na hřišti, rekonstrukce sálu. Jako obyčejně na členy TJ zůstal po sezóně náročný úkol, uklidit sportoviště a připravit areál na zimu. V rámci brigád jsme zvládli další nelehký úkol k zvelebení prostor - výměna podlahové krytiny v sále. Po předešlém majiteli (provozoval v sále příležitostné akce a restauraci), byl sál a podlaha značně znečištěny. V průběhu podzimu se nám podařilo sehnat peníze na vymalování prostor a výměnu topení. Koberec jsme si již ale museli vyměnit sami. Jelikož ten starý byl položen na původním PVC, které bylo řádně přilepeno k podkladu po brigádě jsme odcházeli unavení, plni mozolů ale šťastní z dobře vykonané práce.

Srpen - Horizont cup - již druhý ročník oblíbeného fotbalového turnaje v malé kopané. Zúčastnilo se 5 družstev z toho dvě družstva z Kunčiček. Turnaj pořádala Diecézní charita ve spolupráci se sdružením Horizont. Vyhrálo místní družstvo Skung, druzí byli Chalupáři a třetí FC Pánvaři.

červen - Dětský den - ve spolupráci se společností  RPG byty Diecézní charitou a Horizontem se na sportovištích konal za účasti dětí z Kunčiček a okolí tradiční dětský den. Největší zájem byl o turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo 6 týmů. Na dalších stanovištích v celém areálu byly další stanoviště, kde děti plnily různé úkoly. Foto viz Galerie.

Duben - Výuka pletení pomlázky -  První akce nového výkonného výboru pod vedením zkušeného instruktora Pavla Hrbáčka jsme se my dospělí, ale hlavně i naše děti učili plést pomlázku na nadcházející velikonoce. Pletení se zúčastnilo na třicet dospělých a dětí, kteří si mohli zahrát i různé společenské hry, nebo prohlídnout hasičskou techniku, kterou přistavili místní hasiči z SDH Kunčičky. Foto viz galerie.

Duben - 28.4. se konala výroční valná hromada TJ Kunčičky. Nejdůležitějšími body programu byla zpráva o činnosti TJ a schválení hospodaření za rok 2013, návrhy činnosti na rok 2014 a volby nového výkonného výboru TJ Kunčičky. VH po diskuzích z důvodu nesrovnalostí  v účetnictví neschválila zprávu o hospodaření za rok 2013. Do čela TJ byl zvolen nový výkonný výbor ve složení Kateřina Charbuláková, Pavla Farníková, Rudolf Weissbrod, Kamil Tomis a Jiří Horák. Posledně jmenovaný byl na následném jednání výkonného výboru zvolen jeho předsedou. Volbou nového výkonného výboru tak byla nastolena změna ve vedení TJ, která povede k realizaci obnovy areálu tak, aby dále mohl sloužit jak členům TJ tak i dalším zájemcům o sport. Hodně štěstí a pevné nervy!!!

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com